Πολιτική απορρήτου & cookies

Πολιτική απορρήτου και cookies

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τον τρόπο επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης αυτών, κατά την επίσκεψη, εγγραφή η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου μας (εφεξής «Ιστότοπος» ή «ιστοσελίδα»). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών του Ιστότοπου και της Σελίδας Facebook υπόκεινται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [679/2016 ΓΚΠΔ].

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζει την συμμόρφωσή με το δυναμικά αναπτυσσόμενο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Ορισμός των Προσωπικών Δεδομένων και της Επεξεργασίας τους
Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, επισκέπτη/ χρήστη του Ιστότοπου. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε πράξη, που πραγματοποιείται από εμάς σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Ιστότοπου.

Κατά κύριο λόγο συλλέγουμε τα στοιχεία σας απευθείας από εσάς, κατά την εγγραφή/χρήση της υπηρεσίας άμεσης κράτησης ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας παθητικά μέσω εργαλείων εντοπισμού, όπως cookie.

Σκοπός και Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς και ιδίως για:
Α) την διαχείριση του Ιστότοπου
Β) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου,
Γ) την βελτιστοποίηση της πλοήγησης στον Ιστότοπο και της εμπειρίας του επισκέπτη και χρήστη των εμπεριεχόμενων υπηρεσιών,
Δ) την επικοινωνία και ενημέρωση των επισκεπτών,
Η) την ενάσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί συγκεκριμένο και νόμιμο λόγο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε κάθε χρήση των στοιχείων σας να στηρίζεται σε μια από τις παρακάτω νομμιμοποιητικές βάσεις :
Α) στην συγκατάθεση του χρήστη στις περιπτώσεις εγγραφής του στις υπηρεσίες του Ιστότοπου καθώς και την χρήση cookies.
Β) στην εξασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, δίχως αυτά να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των χρηστών, όπως συμβαίνει κατά την διεκδίκηση αστικών αξιώσεων.
Γ) στη συμμόρφωση με διατάξεις του Νόμου, όπως στην περίπτωση καταγγελίας παράνομης δραστηριότητας χρήστη στις αρμόδιες Αρχές.

Τα Δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε τυχόν περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωση μας, θα διασφαλίσουμε ότι θα εκτελεστεί βάσει συμβατικών συμφωνιών χρησιμοποιώντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες ενδεδειγμένες ασφαλιστικές δικλείδες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση και Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας, για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά, κατόπιν ελεύθερης συγκατάθεσής.
Για την διατήρηση των δεδομένων εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε υλοποίησει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές και διαδικασίες μας ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε από εσάς, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη μαζί μας ή την ενημέρωση ενδιαφερομένων για διαφήμιση από τις αντίστοιχες φόρμες συλλογής του Ιστότοπου, διατηρούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και διαγράφονται εντός [3] τριών μηνών από την παύση της. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies στη συνέχεια.

Τα νόμιμα Δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς :
Πρόσβαση:  Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν και με ποιό τρόπο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια χρέωση.
Επικαιροποίηση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
Διαγραφή: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας.
Εναντίωση:  Μπορείτε να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, την οποία θα σεβαστούμε με την προϋπόθεση μη ύπαρξης άλλων νόμιμων λόγων.
Περιορισμοί επεξεργασίας:  Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας.
Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected] εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Όροι χρήσεις

Αυτοί οι όροι ισχύουν για ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας Web. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμο. Οι διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με αυτά υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

 Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν στον κάτοχο του ονόματος domain. Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, κείμενα, συνθήματα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, εικονογραφήσεις, μουσική ή αρχεία με δυνατότητα λήψης. Αυτό το υλικό και το περιεχόμενο είναι η κυριότητα και, ως εκ τούτου, η ευθύνη του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο πηγαίος κώδικας και τα δικαιώματα εννοιολογικής σχεδίασης της παρούσας ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε αναδιανομή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε μορφή, Απαγορεύεται. Δεν μπορείτε, εκτός από τη ρητή γραπτή άδειά μας, να διανείμετε ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά αυτό το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή την πνευματική ιδιοκτησία. Κείμενα, συνθήματα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, εικονογραφήσεις, μουσική ή αρχεία με δυνατότητα λήψης σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή να ιδιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη (-ων).

Περιορισμοί στην ευθύνη

Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους δεν γίνεται δεκτή στους χρήστες του ιστότοπου. Ενώ ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι σωστές και επικαιροποιημένες, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και εξαιρείτε ρητά την ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα ευθυνόμαστε. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, προτού ενεργήσει σε αυτά. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων πολιτικών απορρήτου). Θα πρέπει να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να επαληθεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία προτού ενεργείτε σε αυτήν.

Συνδέσεις τρίτων

Ο ιστότοπος παρέχει μερικές φορές συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών των συμβατικών εταίρων μας). Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών σε αυτόν τον ιστότοπο, θα φύγετε από αυτή την ιστοσελίδα. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους ιστότοπους ή για το περιεχόμενό τους ή τη διαθεσιμότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτά, ή οποιοδήποτε υλικό που βρέθηκε εκεί, ή τυχόν αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε πλήρως με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες ή γνώμες.

Δήλωση ιδιωτικότητας

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν συλλαμβάνονται ούτε αποθηκεύονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία (π.χ. Αν συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα για να μας δώσετε σχόλια ή μας ζητήσετε να σας στείλουμε κάποιες πληροφορίες κ. λπ.), θα σας πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κάθε προσωπική πληροφορία που μας παρέχετε θα χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που δηλώνεται τη στιγμή που το ζητάμε. Δεν θα πουλήσουμε, δεν θα κάνουμε άδεια ή θα ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εταιρείες άμεσης προώθησης ή σε άλλους τέτοιους οργανισμούς. Διατηρούμε αρχεία της δραστηριότητας των διακομιστών Web. Αυτά τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, και τα χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Πολιτική για τα Cookies

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε cookies σε όλους τους ιστότοπους της εταιρείας («η υπηρεσία»). Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Κάνοντας κλικ για να αποδεχτείτε την πολιτική μας για τα cookies και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, συναινείτε στη χρήση των cookies.

Η πολιτική μας για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, πώς τρίτα μέρη με τα οποία μπορούμε να συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν cookies στην υπηρεσία και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από τον περιηγητή ιστού σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτρέπει σε εμάς ή σε έναν τρίτο να σας αναγνωρίσουμε και να κάνουμε την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη και την υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.

Τα cookies μπορούν να είναι «μόνιμα» ή «session» cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία, ενδέχεται να τοποθετήσετε έναν αριθμό αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: για να ενεργοποιήσυμε ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας, για την παροχή αναλυτικών στοιχείων, για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας, για να ενεργοποιήσουμε την παράδοση διαφημίσεων.

Χρησιμοποιούμε cookie συνεδρίας και μόνιμα cookies στην υπηρεσία και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για τη λειτουργία της υπηρεσίας:

– Cookies εφαρμογών: τα cookies εφαρμογής επιτρέπουν την κεντρική λειτουργικότητα του ιστότοπου ή συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του. Ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies και μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο αλλάζοντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

– Cookies επιδόσεων: τα cookies απόδοσης μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του. Επιπλέον, τα αναλυτικά cookies παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση συναλλαγών και κρίσιμων ενεργειών

– Cookies μάρκετινγκ: τα cookies μάρκετινγκ μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τα μηνύματα και το περιεχόμενο που βλέπετε κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Χωρίς αυτά τα cookies, οι διαδικτυακές διαφημίσεις που αντιμετωπίζετε θα είναι λιγότερο συναφείς με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies;

Εάν δεν θέλετε να συλλέγονται πληροφορίες μέσω της χρήσης των cookies, υπάρχει μια απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης που σας επιτρέπει να απορρίπτετε αυτόματα τα cookies ή να σας δίνεται η επιλογή να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε τη μεταφορά στον υπολογιστή σας ενός συγκεκριμένου cookie (ή cookies) από μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Εάν θέλετε να διαχειριστείτε τα cookies σας, μπορείτε είτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις συνδρομής/προτίμησης σας στους παρακάτω συνδέσμους ή μέσω των προτιμήσεων cookies της ιστοσελίδας, επιλέγοντας τον συσχετισμένο σύνδεσμο στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας.

Κάθε σύστημα περιήγησης (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες χρήσης των cookies. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάστασή τους στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης, που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης, που χρησιμοποιείτε, κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε, όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Παρακάτω παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων web browser, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις. Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-pre…
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Cookies – Google Analytics:

Το Google Analytics είναι το εργαλείο ανάλυσης της Google που βοηθά τους κατόχους ιστότοπων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες τους με τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο cookies για να συλλέξει πληροφορίες και να αναφέρει στατιστικά στοιχεία χρήσης ιστοτόπων χωρίς να αναγνωρίζει προσωπικά μεμονωμένους επισκέπτες στην Google. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie «__ga».

Εκτός από την αναφορά στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστότοπου, το Google Analytics μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, μαζί με ορισμένα από τα διαφημιστικά cookies που περιγράφονται παραπάνω, για να σας βοηθήσει να εμφανίσετε πιο σχετικές διαφημίσεις σε ιδιότητες Google (όπως η αναζήτηση Google) και σε ολόκληρο τον ιστό και να μετρήσετε αλληλεπιδράσεις με τις διαφημίσεις που δείχνουμε.

Cookies – Google AdWords:

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τις διαφημίσεις πιο ελκυστικές για τους χρήστες και πιο πολύτιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους. Ορισμένες κοινές εφαρμογές cookies είναι η επιλογή διαφημίσεων με βάση το τι είναι σχετικό με το χρήστη. για τη βελτίωση των εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των εκστρατειών και να αποφύγετε την εμφάνιση διαφημίσεων που έχει ήδη δει ο χρήστης.

Με την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται ανωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.